1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking besluit tot samenwerking met de gemeente Zandvoort op het gebied van het sociaal domein

Haarlem | Bestuur | Gemeenten

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADBekendmaking besluit tot samenwerking met de gemeente Zandvoort op het gebied van het sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het op 18 november 2014, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, heeft besloten tot de gemeenschappelijke regeling ‘Samenwerkingsovereenkomst Zandvoort-Haarlem op het gebied van het sociaal domein’. Op 18 december 2014 heeft de raad besloten hiervoor toestemming te verlenen. De gemeenten Zandvoort en Haarlem hebben besloten om een ambtelijke samenwerking aan te gaan op diverse terreinen met als oogmerk verregaande regionale samenwerking en optimalisatie van dienstverlening. Overdracht van ambtelijke taken met betrekking tot de drie decentralisaties in het sociaal domein (participatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugd) per 1 januari 2015 is een eerste stap in dit kader. De samenwerkingsregeling bevat afspraken op hoofdlijnen, aansluitend bij de eerder vastgestelde kaders en uitgangspunten voor de samenwerking in het sociaal domein. Een exemplaar van het besluit, inclusief de tekst van de regeling, is met ingang van 25 december 2014 voor een periode van 6 weken in te zien in de publiekshal in de Raaksport, Zijlvest 39, 2011 VB te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks). De publiekshal is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. Op donderdag van 09.00 uur tot 20.00 uur. Daarnaast kunt u het besluit en de regeling raadplegen via de website http://www.haarlem.nl/bis. Gemotiveerde bezwaarschriften tegen het bovengenoemde besluit kunnen gedurende deze 6 weken worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het bezwaar schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen