1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Culinair te Zandvoort

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Culinair te Zandvoort

OB/CT/2015/05/000120 Zaaknummer: Z2015-001900 Datum: 18 juni 2015 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zandvoort Overwegende: dat de burgemeester heeft besloten een vergunning met kenmerk 2015/05/000115 voor Culinair te verlenen; dat uit het oogpunt van: - het aanbieden van een parcours voor Culinair; - het verzekeren van de veiligheid op de weg; - het beschermen van de weggebruiker en passagiers; - het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het voetgangersverkeer; het gewenst is om gedurende Culinair verschillende straten (Gasthuisplein, Swaluëstraat en Kleine Krocht ) te Zandvoort af te sluiten voor bestuurders; dat voor de duidelijkheid voor de bezoekers en weggebruikers Gasthuisplein, Swaluëstraat en Kleine Krocht afgesloten dienen te worden van woensdag 24 juni 2015 8:00 uur tot zondag 28 juni 2015 23:00 uur; dat een geslotenverklaring voor alle bestuurders door middel van dranghekken nodig zijn om de straten vrij te houden van bestuurders; dat op 23 juni 2015 borden worden geplaatst met een aankondiging van het evenement en de geslotenverklaring met daarbij de volgende tekst: “wo. 24-6 8:00 u tot zo. 28-6 23:00 u” om dit gebied zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s; dat door deze maatregelen Gasthuisplein, Swaluëstraat en Kleine Krocht niet meer bereikbaar zullen zijn voor bestuurders; dat voornoemde wegen op dit moment in beheer zijn bij en onderhouden worden door de gemeente Zandvoort en voorts gelegen zijn binnen de bebouwde kom van deze gemeente; dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven; dat over dit besluit overleg is gevoerd met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering en dat laatstgenoemde heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregelen; Gelet op: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Op grond van artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie of het dagelijks bestuur van een deelgemeente. dat het college van Burgemeester en Wethouders het nemen van tijdelijke verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de gemeentesecretaris met ondermandaat aan het hoofd Ontwikkeling en Beheer, en vervolgens met ondermandaat aan het functienummer OB 1006 (medewerker civiele techniek); Besluiten: Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties van woensdag 24 juni 2015 8:00 uur tot zondag 28 juni 2015 23:00 uur : - op Gasthuisplein nabij Kruisstraat; - op Gasthuisstraat nabij Agnetastraat; - op Swaluëstraat nabij Pakveldstraat; - op Kleine Krocht nabij Raadhuisplein; Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Namens dezen, Medewerker Civiele Techniek, J.van Straaten. N.B. Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven. U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen