1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTArtikel 3.8 Wro: Ontwerpbestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o”, Zandvoort

Zandvoort | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTArtikel 3.8 Wro: Ontwerpbestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o”, Zandvoort

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 20 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o”. Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0473.BPKOSTVERLOREN14-ON01. Het plangebied ligt aan de oostzijde van de kern van Zandvoort, heeft een oppervlakte van ruwweg 75 hectare en wordt begrensd door: − Aan de westzijde: de Koninginneweg en gedeeltelijk de Kostverlorenstraat/ Verlengde Haltestraat; − Aan de noordzijde: de spoorlijn Zandvoort – Haarlem en het fietspad over de voormalige trambaan; − Aan de oostzijde: het Kostverlorenpark en de Kennemer Golf- en Countryclub; − Aan de zuidzijde: de Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan. Het ontwerpbestemmingsplan is een actualisatie van het huidige bestemmingsplan en is hoofdzakelijk conserverend van aard. Daarnaast bevat het plan een aantal nieuwe ontwikkelingen: − een wijzigingsbevoegdheid naar wonen voor de locatie voormalig Spalier, Kostverlorenstraat 95; − een afwijkingsbevoegdheid voor recreatiewoningen aan de Prinsesseweg/Burg. Nawijnlaan (voormalige trambaan); − een afwijkingsbevoegdheid voor uitbreiding van de woningen aan de Max Eeuwestraat 40-68; − een bij recht opgenomen mogelijkheid voor een opblaashal in de wintermaanden bij de tennisclub aan de Kennemerweg 89; − een bij recht opgenomen woonbestemming voor de Kerk aan de Julianaweg 15. Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, toelichting en regels zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.zandvoort.nl. Daarnaast ligt de papieren versie gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan door een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren gebracht te worden bij de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt met mevrouw E. Fennema of mevrouw T. Versteegen van de afdeling Ontwikkeling en Beheer / Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer 14023.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen