1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Zandvoortselaan 345-347’, ZandvoortGebiedInzageBeroepInwerkingtreding

Zandvoort | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Zandvoortselaan 345-347’, ZandvoortGebiedInzageBeroepInwerkingtreding

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 27 november 2012 het bestemmingsplan “Zandvoortselaan 345-347” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Zandvoortselaan 345-347, waar thans een horecabedrijf (restaurant met woningen) gevestigd is. Het bestemmingsplan, bestaande uit toelichting, ruimtelijke verbeelding en planregels (met bijbehorende stukken), ligt vanaf 6 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage: – tijdens de openingstijden bij de centrale balie in het raadhuis, Swaluestraat 2 te Zandvoort; – op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. – De stukken zijn tevens te raadplegen op www.zandvoort.nl “Inwoners” - “Bouwen en Wonen”- “Bestemmingsplannen”. Het IMRO IND van het vastgestelde bestemmingsplan is : NL.IMRO.0437.BpZandvrtseln345-VA01 Een belanghebbende kan gedurende de terinzageligging (beroepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan redelijkerwijs niet worden verweten daaromtrent geen zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen