1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zandvoort 21 te Gendt, Lingewaard

Lingewaard | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zandvoort 21 te Gendt, Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken, gelet op artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 21 maart 2013 het volgende bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld: Bestemmingsplan Zandvoort 21 te Gendt Het vastgestelde bestemmingsplan “Zandvoort 21 te Gendt” beoogt de bouw van één vrijstaande woning mogelijk te maken. Besloten is om geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan “Zandvoort 21 te Gendt” is gewijzigd vastgesteld. Het plangebied is uitgebreid met de aan dit perceel grenzende strook, gelegen tussen de percelen Zandvoort 17 en Zandvoort 21 te Gendt. Het vastgestelde bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van donderdag 18 april 2013 gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: – Het digitale bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl; – Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website van de gemeente Lingewaard (www.lingewaard.nl onder wonen→ wonen en leven →bekendmakingen→bestemmingsplannen →Zandvoort 21 te Gendt); – Zowel het digitale als analoge bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon (026) 326 01 11. Gelet op artikel 8.2 lid 1 sub a Wro juncto artikel 6:13 Awb kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht, binnen de termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Verder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van zes weken beroep instellen tegen de aangebrachte wijzigingen. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen