1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘visvijvers aan Zandvoort, Gendt’, Lingewaard

Lingewaard | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘visvijvers aan Zandvoort, Gendt’, Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken, gelet op artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het volgende ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt: Ontwerp-bestemmingsplan “recreatieve visvijvers aan de Zandvoort te Gendt” Het ontwerp-bestemmingsplan behelst de aanleg en exploitatie van twee recreatieve visvijvers aan de Zandvoort te Gendt op het perceel kadastraal bekend gemeente Gendt, sectie C, nummers 373, 773 en 633. Het plangebied is gelegen aan de Zandvoort te Gendt ten zuiden van Zandvoort 50 te Gendt. Het ontwerp-bestemmingsplan en bijbehorende stukken worden op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 14 maart 2013 gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: – Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website van de gemeente Lingewaard (www.lingewaard.nl onder wonen→actueel→bekendmakingen→bestemmingsplannen→ Bestemmingsplan recreatieve visvijvers aan de Zandvoort te Gendt; – Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl – Zowel het digitale als analoge ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum te Bemmel. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon (026) 326 01 11. Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Degene die een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken kan een afspraak maken via een medewerker van het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (026) 326 01 11.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen