1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunning / ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. Nieuwbouwproject Sophiaweg, ZandvoortHet projectVerklaring van geen bedenkingenUitgebreide voorbereidingsprocedure

Zandvoort | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunning / ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. Nieuwbouwproject Sophiaweg, ZandvoortHet projectVerklaring van geen bedenkingenUitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project. De aanvraag om een omgevingsvergunning (geregistreerd onder nummer 2013-VV-100) is op 1 augustus 2013 ingediend door de Woonstichting De Key en betreft de volgende activiteiten: – het bouwen van een appartementengebouw met 28 appartementen, drie blokken met in totaal 20 eengezinswoningen en een blok met 2 twee-onder-een-kap-woningen; – het strijdig gebruik / bouwwerken met het bestemmingsplan en; – het kappen van circa 19 bomen. Het project is gelegen aan de Sophiaweg nummers 1 t/m 75 oneven en aan Kostverlorenstraat 77 in de gemeente Zandvoort e.e.a. conform bij de aanvraag behorende tekeningen en weergegeven in de bijbehorende situatietekening. Voor het project is de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Zandvoort d.d. 29-10-2013 voor het afwijken van het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” (2003) en het bestemmingsplan “Oud Noord” (2007) afgegeven. De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inclusief de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 november 2013 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Op maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur en donderdag 17.00 – 20.00 uur hoeft hiervoor geen afspraak te worden gemaakt. De stukken zijn tevens raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan door een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren worden gebracht. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen de zienswijze betrekking heeft. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren gebracht te worden bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de heer O. Gatersleben of de heer M. de Vries van de afdeling Ontwikkeling en Beheer bereikbaar onder het algemene nummer: 14023.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen