1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunning / ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor nieuwbouwproject Prinsessepark, ZandvoortHet projectVerklaring van geen bedenkingenUitgebreide voorbereidingsprocedure

Zandvoort | Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunning / ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor nieuwbouwproject Prinsessepark, ZandvoortHet projectVerklaring van geen bedenkingenUitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project. De aanvraag om een omgevingsvergunning (geregistreerd onder nummer 2014-VV-149) is op 10 september 2014 ingediend door de Ontwikkeling Prinsessepark Zandvoort B.V. en betreft de volgende activiteiten: • het bouwen van 22 eengezinswoningen te weten: tien 2-onder-1 kapwoningen, twee rijtjes van zes woningen met bijbehorende bouwwerken en het bouwen van twee rijtjes van 4 garageboxen (in totaal 8 garageboxen); • het strijdig gebruik met het bestemmingsplan; • het aanleggen van een nieuwe weg. Het project is gelegen aan de Prinsesseweg 36 en omgeving (kadastrale percelen 8451, 8691 en 7273) (nieuwe adressering woningen: Maximapark 1 t/m 18 en Prinsesseweg 34, 36, 38 en 40 en garageboxen: Haarlemmerstraat g1 t/m g8). Voor de locatie is in het vigerende bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o., Herziening ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening” (2009) een uit te werken bestemming voor 22 woningen opgenomen. Het project voldoet op een aantal punten niet aan de regels van de uit te werken bestemming. De gemeenteraad van Zandvoort heeft ten behoeve van het project op 25 november 2014 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het afwijken van het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o., Herziening ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening” (2009) en bijbehorende regeling uit bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” (2003) De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen inclusief de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5 december 2014 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Op maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur en donderdag 17.00 – 20.00 uur hoeft hiervoor geen afspraak te worden gemaakt. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens te raadplegen op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende de termijn van de terinzageligging kan door een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning en/of over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren worden gebracht. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen de zienswijze betrekking heeft. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren gebracht te worden bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA, Zandvoort. Voor mondelinge zienswijzen kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de heer M. de Vries of mevrouw E. Fennema van de afdeling Ontwikkeling en Beheer bereikbaar onder het algemene nummer: 14023.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen