1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTPublicatie ontwerpbestemmingsplan Zandvoort 21 Gendt, LingewaardInzage en zienswijzen

Lingewaard | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTPublicatie ontwerpbestemmingsplan Zandvoort 21 Gendt, LingewaardInzage en zienswijzen

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat het volgende ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt: Gendt, Zandvoort 21 Het ontwerp bestemmingsplan “Gendt, Zandvoort 21” beoogt de realisatie van één woning aan de Zandvoort 21 in Gendt planologisch mogelijk te maken. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Zandvoort, Zandvoortsestraat en Langstraat te Gendt. De Zandvoort is de oostelijke begrenzing van het plangebied. In het ontwerp-raadsvoorstel is opgenomen dat geen exploitatieplan zal worden vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan “Gendt, Zandvoort 21” met bijbehorende stukken wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van donderdag 27 september 2012 gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: − Het digitale ontwerp-bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl; − Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website van de gemeente Lingewaard (www.lingewaard.nl onder wonen→ wonen en leven→bekendmakingen→bestemmingsplannen); − Zowel het digitale als analoge ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon (026) 326 01 11. Een ieder die het niet eens is met (onderdelen van) het ontwerp-bestemmingsplan kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Degene die een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken, kan contact opnemen met mevrouw G.M. Brandsma van de afdeling Beleids- en Projectontwikkeling, team Ruimtelijk Beleid telefoonnummer (026) 326 0165.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen