1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Recreatieve Visvijvers Zandvoort te Gendt, Lingewaard

Lingewaard | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan Recreatieve Visvijvers Zandvoort te Gendt, Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken, gelet op artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 19 september 2013 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: Bestemmingsplan “recreatieve visvijvers aan de Zandvoort te Gendt” Het bestemmingsplan behelst de aanleg en exploitatie van twee recreatieve visvijvers aan de Zandvoort te Gendt op het perceel kadastraal bekend gemeente Gendt, sectie C, nummers 373, 773 en 633. Het plangebied is gelegen aan de Zandvoort te Gendt ten zuiden van Zandvoort 50 te Gendt. Voor dit plan heeft de raad geen exploitatieplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken worden op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 14 november 2013 gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: – Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website van de gemeente Lingewaard (www.lingewaard.nl onder wonen → actueel → bekendmakingen → bestemmingsplannen → Bestemmingsplan recreatieve visvijvers aan de Zandvoort te Gendt; – Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl – Zowel het digitale als analoge bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klanten Contact Centrum te Bemmel. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met de Klant Contact Centrum, telefoon (026) 326 01 11. Gelet op artikel 8.2 lid 1 sub a Wro juncto artikel 6:13 Awb kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht, binnen de termijn van zes weken, ingaande op vrijdag 15 november, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen