1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor de fietspaden over natuurbrug De Zandpoort, Zandvoortselaan te Zandvoort.

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor de fietspaden over natuurbrug De Zandpoort, Zandvoortselaan te Zandvoort.

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model G11 (verplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met OB501 (pijl naar rechts) op de volgende locaties: • aan de zuidwest zijde van de kruising van het zuidelijke fietspad over de natuurbrug met de Zandvoortselaan; • aan de noordoost zijde van de kruising van het noordelijke fietspad over de natuurbrug met de Zandvoortselaan; 2. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model G13 (onverplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: • bij de kruising van het zuidelijke fietspad over de natuurbrug met de Zandvoortselaan; • bij de kruising van het noordelijke fietspad over de natuurbrug met de Zandvoortselaan; 3. over te gaan tot het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de fietspaden over de natuurbrug, waar die aan de noord- en zuidzijde kruisen met de Zandvoortselaan. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zandvoort de gemeentesecretaris de burgemeester N.B. Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven. U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Locatie: Zandvoortselaan, Bentveld

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen