1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor de Hogeweg te Zandvoort.

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor de Hogeweg te Zandvoort.

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot het verwijderen van de borden B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en haaientanden op het kruispunt: - Westerparkstraat / Hogeweg; - Grote Krocht / Hogeweg; 2. over te gaan tot het plaatsen van de borden B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden op de fietsoversteekplaats op de Hogeweg direct ten oosten van de Brederodestraat; 3. over te gaan tot het verwijderen van de voetgangersoversteekplaats als bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op de Hogeweg direct te westen van de Brederodestraat; 4. over te gaan tot het verwijderen van bord conform model A4 (adviessnelheid 30 km/u) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de Hogeweg direct ten westen van het kruispunt met de Brederodestraat; 5. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model D2 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de midden eilanden en midden geleiders binnen het projectgebied; 6. Over te gaan tot het plaatsen van borden conform model B4 en B5 (Voorrangskruispunt) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - B5 op de Hogeweg aan de noordzijde direct voor het kruispunt met de Cornelis Slegersstraat; - B4 op de Hogeweg aan de zuidzijde direct voor het kruispunt met de Cornelis Slegersstraat; 7. over te gaan tot het verwijderen van de fietsstrook en over te gaan tot plaatsen van de borden conform model G11 (verplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - aan de noordzijde van de Hogeweg tussen de Koninginneweg en de Cornelis Slegersstraat; 8. over te gaan tot plaatsen van de borden conform model G11 (verplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: -op de fietsoversteekplaats over de Hogeweg direct te oosten van de Brederodestraat; 9. over te gaan tot realisatie van fietsstroken in rood asfalt met een onderbroken streep en de bijbehorende fietssymbolen als bedoeld in het RVV 1990; - langs de Hogeweg aan de zuidzijde van de rotonde bij de Thorbeckestraat tot de Grote Krocht; - langs de Hogeweg aan de noordzijde van de rotonde bij de Thorbeckestraat tot de Cornelis Slegersstraat; Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zandvoort de gemeentesecretaris de burgemeester N.B. Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven. U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Locatie: HogewegHogewegHaarlemmerstraat, ZandvoortZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen