1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor de realisatie van een Algemene Gehandicapten Parkeerplaats op het terrein van de brandweerkazerne (Kamerlingh Onnesstraat 2) te Zandvoort.

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor de realisatie van een Algemene Gehandicapten Parkeerplaats op het terrein van de brandweerkazerne (Kamerlingh Onnesstraat 2) te Zandvoort.

OB/CT/2014/06/001719 Zaaknummer: Z2014-003333 8 juli 2014 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT Overwegende: dat uit het oogpunt van: - het verzekeren van de veiligheid op de weg; - het beschermen van weggebruikers en passagiers; - het zoveel mogelijk waarborgen van vrijheid van verkeer; het is gewenst om de noodzakelijke verkeerstekens te plaatsen voor de realisatie van een Algemene Gehandicapten Parkeerplaats op het terrein van de brandweerkazerne (Kamerlingh Onnesstraat 2) dat bij de brandweer een mindervalide persoon werkzaam is; dat de afstand van de huidige parkeerplaats te groot is voor deze medewerker en door de brandweer verzocht is om een parkeervak dicht bij de ingang; dat de wegen binnen voornoemd gebied op het moment van realisatie in beheer zijn bij en onderhouden worden door de gemeente Zandvoort en voorts zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente; dat over dit besluit overleg is gevoerd met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering en dat laatstgenoemde heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregelen. Gelet op: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderboden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Op grond van artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie of het dagelijks bestuur van een deelgemeente. Besluiten: Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om over te gaan tot: 1. het verwijderen van de borden conform model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord op het parkeerterrein van de Brandweerkazerne te Zandvoort; 2. het plaatsen van de borden conform model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bij een te realiseren Algemene Gehandicapten Parkeerplaats nabij de ingang van de Brandweerkazerne te Zandvoort. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zandvoort de gemeentesecretaris de burgemeester N.B. Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven. U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Locatie: , Zandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen