1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor Zandvoortselaan te Zandvoort.

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor Zandvoortselaan te Zandvoort.

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model A1 (maximumsnelheid 30 km/u zone) en A2 (einde maximumsnelheid 30 km/u zone) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 langs de Bentveldweg; 2. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model B1 (voorrangsweg) en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de haaientanden bij de kruising van de Bentveldweg met de Zandvoortselaan en de Westerduinweg, Bramenlaan met de Zandvoortselaan; 3. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model D2 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de midden eilanden en midden geleiders binnen het projectgebied; 4. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model G11 (verplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 inclusief onderborden langs de fietspaden binnen het projectgebied; 5. over te gaan tot het verwijderen van de fietsstrook op de Bentveldweg tussen de Voormalige Trambaan en de Zandvoortselaan; 6. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model E7 (gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nabij de kruising van de Bentveldweg met de Zandvoortselaan; 7. over te gaan tot het verwijderen van de voetgangersoversteekplaatsen als bedoeld in artikel 49 lid 2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 binnen het projectgebied; 8. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model L3 (bushalte) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nabij de kruising van de Westerduinweg, Bramenlaan met de Zandvoortselaan aan beide zijden van de weg; 9. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model A1 (maximumsnelheid 60 km/u) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de plek waar men de bebouwde kom van Bentveld en de bebouwde kom van Zandvoort verlaat; 10. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model A1 (maximumsnelheid 30 km/u zone) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan beide zijden van de Bentveldweg bij de kruising met de Zandvoortselaan; 11. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model A2 (maximumsnelheid 30 km/u zone einde) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan beide zijden van de Bentveldweg bij de kruising met de Zandvoortselaan; 12. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model D2 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op beide uiterste einden van ieder midden eiland en iedere midden geleider waar de rijbanen zich scheiden of bij een kruising met een zijweg; 13. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model G11 (verplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - aan de noordzijde en zuidzijde van de Zandvoortselaan bij de kruising met de Bramenlaan en Westerduinweg; - aan de noordzijde van de Zandvoortselaan bij de kruising met de Bentveldweg; - aan zowel de noordzijde als de zuidzijde van de Zandvoortselaan bij de fietsoversteekplaats ten oosten van de Bentveldweg met onderbord OB501 (pijl naar links); 14. over te gaan tot het inrichten van een voetgangersoversteekplaats als bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - de zebra over de Zandvoortselaan ten westen van de kruising met de Bramenlaan; - de zebra over de Zandvoortselaan ten oosten van de kruising met de Bentveldweg; 15. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model L3b (bushalte) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bij de bushaltes aan de noordoostzijde en de zuidwestzijde van de Zandvoortselaan bij de kruising met de Bramenlaan en Westerduinweg. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zandvoort de gemeentesecretaris de burgemeester N.B. Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven. U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Locatie: Zandvoortselaan|r:N201Zandvoortselaan|r:N201Zandvoortselaan|r:N201Zandvoortselaan|r:N201, BentveldBentveldZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen