1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Zandvoortselaan te Zandvoort

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Zandvoortselaan te Zandvoort

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model G13 (onverplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met eventuele onderborden op de volgende locaties van 27 oktober 2014 tot het einde van de werkzaamheden (verwachte datum: 17 november 2014): - bij de kruising van de Voormalige Trambaan met de Blinkertweg; - bij de kruising van de Voormalige Trambaan met de Westerduinweg; - bij de kruising van de Voormalige Trambaan met de Bentveldweg; - tegenover de aansluiting van de Pentislaan op de Voormalige Trambaan; - tegenover de aansluiting van de Hoplaan op de Voormalige Trambaan; - aan de noordwestzijde van de kruising van de Voormalige Trambaan met de Sparrenlaan; 1. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties van 27 oktober 2014 tot het einde van de werkzaamheden (verwachte datum: 17 november 2014): - op Zandvoortselaan nabij Bentveldweg; - op Bentveldweg nabij Zandvoortselaan; - op Westerduinweg nabij Zandvoortselaan; - op Bramenlaan nabij Zandvoortselaan; - op het fietspad naar de Natuurbrug nabij de Blinkertweg; - op Zandvoortselaan nabij de rotonde met Nieuw Unicum; 1. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model G12a (bromfietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met OB505 (pijl naar boven en pijl naar beneden) op de volgende locaties van 27 oktober 2014 tot het einde van de werkzaamheden (verwachte datum: 17 november 2014): - aan de noordwestzijde van de kruising Voormalige Trambaan – Sparrenlaan; - aan de zuidoostzijde van de kruising Voormalige Trambaan – Bentveldweg; - aan de noordwestzijde van de kruising Voormalige Trambaan – Bentveldweg; - aan de zuidoostzijde van de kruising Voormalige Trambaan – Westerduinweg; - aan de noordwestzijde van de kruising Voormalige Trambaan – Westerduinweg; - aan de zuidoostzijde van de kruising Voormalige Trambaan – het onderhoudspad langs het boogkanaal; - aan de zuidwestzijde van de kruising Voormalige Trambaan – het onderhoudspad langs het boogkanaal; - aan de noordoostzijde van de kruising Zandvoortselaan – het onderhoudspad langs het boogkanaal; 1. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model G12a (bromfietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord OB502 (pijl naar links en pijl naar rechts) op de volgende locaties van 27 oktober 2014 tot het einde van de werkzaamheden (verwachte datum: 17 november 2014): - aan de zuidzijde van de Voormalige Trambaan tegenover de aansluiting van de Blinkertweg; - aan de zuidzijde van de Voormalige Trambaan tegenover de aansluiting van de Pentislaan - aan de zuidzijde van de Voormalige Trambaan tegenover de aansluiting van de Hoplaan; 1. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model G13 (onverplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met OB505 (pijl naar boven en pijl naar beneden) op de volgende locaties van 27 oktober 2014 tot het einde van de werkzaamheden (verwachte datum: 17 november 2014): - aan de noordoostzijde van de kruising Voormalige Trambaan – Blinkertweg; - aan de noordwestzijde van de kruising Voormalige Trambaan – ondehoudspad Boogkanaal; 1. op maandag 13 oktober 2014 aankondigingsborden voor de werkzaamheden te plaatsen langs de straten binnen het gebied van de reconstructie van de Zandvoortselaan tot het eind van de werkzaamheden met de volgende tekst: “Zandvoortselaan (N201) i.v.m. reconstructie afgesloten vanaf 27 oktober 2014”; Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Namens dezen, Medewerker Civiele Techniek, J.van Straaten. N.B. Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven. U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Locatie: Zandvoortselaan|r:N201BlinkertwegZandvoortselaan|r:N201Zandvoortselaan, BentveldBentveldZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen