1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Historic Grand Prix Parade te Zandvoort

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Historic Grand Prix Parade te Zandvoort

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties zaterdag 30 augustus 2014 van 16:00 uur tot 24:00 uur: - op Gasthuisplein nabij Gasthuisstraat; - op Swaluestraat nabij Gasthuisplein; - op Pakveldstraat nabij Swaluëstraat; - op Achterweg nabij Swaluëstraat; - op Haltestraat nabij Zeestraat; - op Diaconiehuisstraat nabij Nieuwstraat; - op Koningstraat nabij Oosterstraat; - op Kanaalweg nabij Oosterstraat; - op Willemstraat nabij Schoolplein; - op Schoolstraat nabij Schoolplein; - op Raadhuisplein nabij Louis Davidsstraat; - op Raadhuisplein nabij Oranjestraat; 1. op maandag 25 augustus 2014 aankondigingsborden met de volgende tekst te plaatsen langs de straten binnen het gebied van Historic Grand Prix Parade tot het eind van het evenement: “za 30-8-2014 16:00 tot 24:00 uur”; 2. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model L3b van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bij de parkeervakken voor het politiebureau zaterdag 30 augustus 2014 van 16:00 uur tot 24:00 uur Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Namens dezen, Medewerker Civiele Techniek, J.van Straaten. N.B. Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven. U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Locatie: HaltestraatKleine KrochtGasthuispleinHaltestraatWillemstraat, ZandvoortZandvoortZandvoortZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen