1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Jaarmarkten te Zandvoort

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Jaarmarkten te Zandvoort

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties zondag 18 mei 2014 van 4:00 tot 20:00 uur, zondag 29 juni 2014 van 4:00 tot 20:00 uur, van zaterdag 9 augustus 2014 8:00 tot zondag 10 augustus 2014 20:00 uur, zondag 23 november 2014 van 4:00 tot 20:00 uur: - op Oranjestraat nabij Hogeweg; - op Grote Krocht nabij Cornelis Slegersstraat; - op Louis Davidsstraat nabij Oosterstraat; - op Kanaalweg nabij Oosterstraat; - op Koningstraat nabij Oosterstraat; - op Diaconiehuisstraat nabij Nieuwstraat; - op Haltestraat nabij Zeestraat; - op Achterweg nabij Swaluëstraat; - op Swaluëstraat nabij Pakveldstraat; - op Rozenobelstraat nabij Swaluëstraat; - op Gasthuisplein nabij Gasthuisstraat; 1. op de maandag voor elke markt aankondigingsborden met de volgende tekst te plaatsen langs de straten binnen het gebied van Jaarmarkten tot het eind van het evenement: I.v.m. evenement “zo 18-5 4 - 20 u", "zo 29-6 4 - 20 u", "za 9-8 8 tot zo 10-8 20 u", "zo 23-11 4 - 20 u" afgesloten voor verkeer; 2. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model L3b van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties zondag 18 mei 2014 van 4:00 tot 20:00 uur, zondag 29 juni 2014 van 4:00 tot 20:00 uur, van zaterdag 9 augustus 2014 8:00 tot zondag 10 augustus 2014 20:00 uur, zondag 23 november 2014 van 4:00 tot 20:00 uur bij de parkeervakken voor het Politiebureau aan de Hogeweg. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Namens dezen, Medewerker Civiele Techniek, J.van Straaten. N.B. Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven. U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Locatie: Kleine KrochtHaltestraatSwaluëstraatLouis Davidsstraat, ZandvoortZandvoortZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen