1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Runner’s World Circuit Run te Zandvoort

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Runner’s World Circuit Run te Zandvoort

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties van zaterdag 30 maart 2014 om 7:00 uur tot zondag 30 maart 2014 om 20:00 uur: - op de Brederodestraat nabij de Marisstraat; - op de Thorbeckestraat nabij de Boulevard Paulus Loot; - op de Thorbeckestraat nabij de Seinpostweg; - op de Burgemeester Engelbertsstraat nabij het Wagenmakerspad; - op de Sandrinastraat nabij het Gasthuisplein; - op de Kruisstraat nabij het Gasthuisplein; - op de Gasthuisstraat nabij het Gasthuisplein; - op de Swaluëstraat nabij de Kleine Krocht; - op het Raadhuisplein nabij het Kerkplein; - op het Raadhuisplein nabij de Louis Davidsstraat; - op de Pakveldstraat nabij de Haltestraat; - op de Kanaalweg nabij de Oosterstraat; - op de Koningstraat nabij de Oosterstraat; - op de Diaconiehuisstraat nabij de Nieuwstraat; - op de Zeestraat nabij de Haltestraat; - op de Brugstraat nabij de Zeestraat; - op de Stationsstraat nabij de Zeestraat; - op de Zeestraat nabij de Burgemeester Engelbertsstraat; - op de Van Lennepweg nabij de Van Speijkstraat; - op de Dr. J.G. Mezgerstraat nabij de Burgemeester van Alphenstraat; - op de Trompstraat nabij de Burgemeester van Alphenstraat; - op de Tjerk Hiddesstraat nabij de Burgemeester van Alphenstraat; - op de Van Galenstraat nabij de Burgemeester van Alpenstraat; - op de Burgemeester Van Alphenstraat nabij de ingang van het circuit; 1. op maandag 24 maart 2014 aankondigingsborden met de volgende tekst te plaatsen langs de straten binnen het gebied van Runner’s World Circuit Run tot het eind van het evenement: “za 30-3 7:00 u t/m zo 30-3 20:00 u”. 2. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model C2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties van zaterdag 30 maart 2014 om 7:00 uur tot zondag 30 maart 2014 om 20:00 uur: langs de Marisstraat nabij de Brederodestraat; 3. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model C3 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties van zaterdag 30 maart 2014 om 7:00 uur tot zondag 30 maart 2014 om 20:00 uur: langs de Marisstraat nabij de Brederodestraat; 4. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model C3 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties van zaterdag 30 maart 2014 om 7:00 uur tot zondag 30 maart 2014 om 20:00 uur: langs de Marisstraat nabij de Thorbeckestraat; 5. over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model C2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties van zaterdag 30 maart 2014 om 7:00 uur tot zondag 30 maart 2014 om 20:00 uur: langs de Marisstraat nabij de Thorbeckestraat; 6. vergunningshouders voor de desbetreffende wegen kunnen parkeren in de overige vergunningengebieden van zaterdag 29 maart 2014 20:00 uur tot en met maandag 31 maart 2014 10:00 uur. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Namens dezen, Medewerker Civiele Techniek, J.W.B. van Straaten. N.B. Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven. U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Locatie: Boulevard Paulus LootBadhuispleinBurgemeester v. AlphenstraatGasthuispleinHaltestraatZeestraatVan Speijkstraat, ZandvoortZandvoortZandvoortZandvoortZandvoortZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen