1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning t.b.v. Nieuwbouwproject Sophiaweg, ZandvoortHet projectVerklaring van geen bedenkingenTer visieBeroepCrisis- en herstelwet van toepassing

Zandvoort | Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning t.b.v. Nieuwbouwproject Sophiaweg, ZandvoortHet projectVerklaring van geen bedenkingenTer visieBeroepCrisis- en herstelwet van toepassing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat op 4 maart 2014 een omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo, voor het onderstaande project. De aanvraag om een omgevingsvergunning (geregistreerd onder nummer 2013-VV-100) is op 1 augustus 2013 ingediend door de Woonstichting De Key en betreft de volgende activiteiten: – het bouwen van een appartementengebouw met 28 appartementen, drie blokken met in totaal 20 eengezinswoningen en een blok met 2 twee-onder-een-kap-woningen; – het strijdig gebruik / bouwwerken met het bestemmingsplan en; – het kappen van circa 19 bomen. Het project is gelegen aan de Sophiaweg nummers 1 t/m 75 oneven en aan Kostverlorenstraat 77 in de gemeente Zandvoort e.e.a. conform bij de aanvraag behorende tekeningen en weergegeven in de bijbehorende situatietekening. Voor het project is een verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de gemeenteraad van Zandvoort d.d. 18 februari 2014 voor het afwijken van het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” (2003) en het bestemmingsplan “Oud Noord” (2007). De verleende omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 14 maart 2014 voor een periode van zes weken (t/m 24 april 2014) ter visie bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Op maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur en donderdag 17.00 – 20.00 uur (hiervoor hoeft geen afspraak te worden gemaakt). De stukken zijn tevens raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website www.zandvoort.nl > Inwoner > Bouwen en Wonen > Projectafwijkingsbesluit Sophiaweg. Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tot en met 24 april 2014 een gemotiveerd beroepsschrift worden ingediend door een belanghebbende die tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht of aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Dit gemotiveerde beroep moet worden gericht aan de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het aantekenen van beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Mocht u nog vragen hebben over het besluit, kunt u contact opnemen met de heer M. de Vries, bereikbaar onder nummer 14-023. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen