1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning voor nieuwbouwproject Prinsessepark, ZandvoortHet projectVerklaring van geen bedenkingenTerinzageliggingBeroepCrisis- en herstelwet van toepassing

Zandvoort | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningBestuur | Gemeenten

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning voor nieuwbouwproject Prinsessepark, ZandvoortHet projectVerklaring van geen bedenkingenTerinzageliggingBeroepCrisis- en herstelwet van toepassing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat op 31 maart 2015, verzonden 2 april 2015 een omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo, voor het onderstaande project. De aanvraag om een omgevingsvergunning (geregistreerd onder nummer 2014-VV-149) is op 10 september 2014 ingediend door de Ontwikkeling Prinsessepark Zandvoort B.V. en betreft de volgende activiteiten: • het bouwen van 22 eengezinswoningen te weten: tien 2-onder-1 kapwoningen, twee rijtjes van zes woningen met bijbehorende bouwwerken en het bouwen van twee rijtjes van 4 garageboxen (in totaal 8 garageboxen); • het strijdig gebruik met het bestemmingsplan; • het aanleggen van een nieuwe weg. e.e.a. conform bij de aanvraag behorende tekeningen en weergegeven in de bijbehorende situatietekening. Het project is gelegen aan de Prinsesseweg 36 en omgeving (kadastrale percelen 8451, 8691 en 7273) (nieuwe adressering woningen: Maximapark 1 t/m 18 en Prinsesseweg 34, 36, 38 en 40 en garageboxen: Haarlemmerstraat 18 G1 t/m G8). De gemeenteraad van Zandvoort heeft ten behoeve van het project op 24 maart 2015 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het afwijken van het bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o., Herziening ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening” (2009) en bijbehorende regeling uit bestemmingsplan “Kostverlorenstraat e.o.” (2003) De verleende omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 10 april 2015 voor een periode van zes weken (beroepstermijn) ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Op maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur en donderdag 17.00 – 20.00 uur (hiervoor hoeft geen afspraak te worden gemaakt). De stukken zijn tevens raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website www.zandvoort.nl. Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging (beroepstermijn) een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend door een belanghebbende die tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht of aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Dit gemotiveerde beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het aantekenen van beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen