1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking vaststelling legger primaire waterkering Zandvoort

Hoogheemraadschap van Rijnland | Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

WATERSCHAPSBLADBekendmaking vaststelling legger primaire waterkering Zandvoort

Legger primaire keringen De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 20 november 2013 de legger primaire waterkeringen vastgesteld voor de duinkust binnen de gemeente Zandvoort. Het belang van het beheer van water Rijnland zorgt ervoor dat de waterkeringen (dijken, duinen, kaden) in goede staat zijn, zodat we veilig kunnen leven. Omdat duinen, dijken en kaden voor Nederland heel belangrijk zijn, stelt het hoogheemraadschap eisen aan het gebruik ervan en aan de ruimte er omheen. Wat er wel en niet mag, staat in de keur. In de legger staat aangeduid waar de regels van de keur precies gelden. Wat is een legger? De legger is een kaartenboek waarin zones zijn aangegeven waar beperkingen gelden voor activiteiten die de stabiliteit van de waterkering kunnen verstoren. In de legger zijn de volgende gegevens vastgelegd: • ligging van de waterkering; • welke persoon of instantie verantwoordelijk is voor het onderhoud (de onderhoudsplichtige); Ter inzage De legger primaire waterkeringen ligt ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden en het gemeentehuis van Zandvoort. U kunt de legger ook downloaden aan de linkerkant van deze pagina vanaf 28 november 2013 Beroepsprocedure Belanghebbenden die destijds een zienswijze over het ontwerp-besluit hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep instellen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage. De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt zes weken: van 27 november 2013 tot 8 januari 2014. Een beroepschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden (motivering) van het beroep. Het postadres is: Rechtbank ’s-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Door het indienen van een beroepschrift wordt de inwerkingtreding van het besluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal een verzoek in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.   Meer informatie? Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt van Rijnland. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 071-3063040 of via e-mail legger@rijnland.net.

Locatie: Strandafgang BarnaartStrandafgang Paulus Loot, ZandvoortZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen