1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. WATERSCHAPSBLADPublicatie watervergunning V60482 diverse werkzaamheden ter hoogte van Boulevard Paules Loot nr. 75 te Zandvoort

Hoogheemraadschap van Rijnland | Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

WATERSCHAPSBLADPublicatie watervergunning V60482 diverse werkzaamheden ter hoogte van Boulevard Paules Loot nr. 75 te Zandvoort

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 7 april 2015 een vergunning verleend aan Watersportvereniging Zandvoort voor: 1. het uitbreiden en bouwen en het vervolgens jaarrond hebben van de uitbreiding van het verenigingsgebouw van de Watersportvereniging Zandvoort inclusief de noodzakelijke voorzieningen om te exploiteren binnen het winterseizoen op het strand en in de beschermingszone aan de zeezijde van de primaire waterkering (zeewering) en voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Noordzee of de daartoe behorende beschermingszone; 2. het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Noordzee of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, op het strand en in de beschermingszone aan de zeezijde van de primaire waterkering (zeewering). Een en ander op het strand en in de beschermingszone aan de zeezijde van de primaire waterkering (zeewering) ter hoogte van strandpaal km 67 / Boulevard Paules Loot nr. 75 te Zandvoort. De stukken liggen tot en met 19 mei 2015 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451. Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Th. van Urk van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063489. Leiden, 7 april 2015

Locatie: Boulevard Paulus Loot, Zandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen