1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. WATERSCHAPSBLADV59292 Zandvoort

Hoogheemraadschap van Rijnland | Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

WATERSCHAPSBLADV59292 Zandvoort

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 4 juni 2014 een vergunning verleend aan Nouveau Riche B.V. voor het slopen en verwijderen van bestaande opstallen en een keerwand en het op dezelfde locatie aanbrengen en hebben van een nieuwe keerwand in de kernzone van de primaire waterkering (zeewering) als blijvende constructie vanaf het paviljoen tot aan de afrastering welke aanwezig is op de grens van het duintalud en het strand een en ander ter plaatse van het zwembad bij restaurant George nr. 5 gelegen aan de Boulevard Barnaart 64 te Zandvoort. De stukken liggen tot en met 16 juli 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451. Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Th. van Urk van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063489. Leiden, 4 juni 2014

Locatie: Boulevard BarnaartBoulevard Barnaart, ZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen